top of page

Thu, 30 Mar

|

Teatr Dialog

KOCHANOWSKI JAKIEGO NIE ZNACIE - spektakl

Spek­takl Jana Kor­win Kochanowskiego, aktora Teatru Starego, potomka Jana z Czarnolasu (sic!)

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
KOCHANOWSKI JAKIEGO NIE ZNACIE - spektakl
KOCHANOWSKI JAKIEGO NIE ZNACIE - spektakl

Czas i lokalizacja

30 Mar 2023, 19:00

Teatr Dialog, Grodzka 3, 75-002 Koszalin, Polska

O wydarzeniu

Biorąc udział w spek­taklu mamy szansę wejś­cia w świat fas­cynu­jącej kul­tury Rene­sansu, która w swym uni­w­er­sal­nym pode­jś­ciu do życia i jego prob­lemów, przed­stawia portret człowieka nieobcy każdemu z nas.

Spek­takl Jana Kor­win Kochanowskiego, aktora Teatru Starego, potomka Jana z Czarnolasu (sic!) jest żywą, pełną barw inter­pre­tacją poezji oraz przy­bliże­niem biografii Twórcy. Pro­gram ma charak­ter otwartego spotka­nia z aktorami, a niezwykła atmos­fera, brawurowe wyko­nanie oraz piękna muzyka tam­tych cza­sów spraw­iają, że utwory Mis­trza nabier­ają życia i ory­gi­nal­nego blasku.

WYS­TĘPUJĄ: 

JAN KOR­WIN KOCHANOWSKI

JULIANA KLIMENKO

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page