top of page

S T A T U T

STOWARZYSZENIA TEATR PROPOZYCJI "DIALOG"

IM. HENRYKI RODKIEWICZ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Teatr Propozycji "Dialog", zwany w dalszych postanowieniach statutu "Stowarzyszeniem", jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 2

1.Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz miasto Koszalin.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz pracowników etatowych, zatrudnionych przez Zarząd.

§ 4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:
1) czynny udział w tworzeniu wartości kulturalnych oraz w promowaniu kultury,
2) szukanie nowych wartości humanistycznych dla teatru,
3) kultywowanie poprawnej i pięknej polszczyzny,
4)wychowanie młodego widza i kształcenie artystyczne wykonawcy.

§ 6

Cele swoje Stowarzyszenie realizuje w szczególności przez prowadzenie Teatru Propozycji "Dialog", którego działalność opiera się na:
1) inscenizacji dzieł literackich niescenicznych,
2) realizacji scenicznej teatralnych tekstów nie wystawionych przez teatry dramatyczne,
3) wyszukiwanie nowych rozwiązań scenograficznych oraz dróg inscenizacji dla wskazania nowej treści,
4) maksymalnym zaangażowaniu widza podczas odbioru przedstawienia, przełamanie dystansu między
aktorem a widzem w myśl założenia, że widz jest współtwórcą teatru,
5) prowadzeniu dyskusji po przedstawieniu między widownią a wykonawcami,
6) współpracy ze środowiskiem twórczym, nauczycielskim, młodzieżą, teatrami propozycji i poezji,
7) współdziałaniu z innymi organizacjami kulturalnymi, instytucjami oraz towarzystwami w zakresie
instruktażu i opieki nad amatorskim ruchem recytatorskim,
8) włączenie się do realizacji zadań podejmowanych przez organy władzy i administracji dotyczących
rozwoju kulturalnego miasta i propagowanie jego osiągnięć kulturalnych,
9) współorganizowanie konkursów recytatorskich i festiwali teatralnych,
10) wymianie doświadczeń z innymi tego rodzaju stowarzyszeniami działającymi na terenie województwa i kraju,
11) organizowaniu imprez prezentujących i promujących kulturę i sztukę.
§ 6 a
1. Działalność określona w § 6:
pkt 1 – 10 – jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego opisaną w podklasach
90.01.Z, 90.02.Z i 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007;

pkt 11 – jest działalnością odpłatną pożytku publicznego opisaną w podklasie 90.01.Z
Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007.
2. Przychód z działalności odpłatnej przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,

§ 8

Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Polski, który pragnie wnieść swój wkład
pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęty przez Zarząd.

§ 9

1.Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna, która zdeklaruje stałą składkę na rzecz
Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd,
2.Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upełnomocnionego przedstawiciela i dysponuje jednym głosem.

§ 10

1.Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów
Stowarzyszenia.
2.Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§11

Członkowie mają prawo:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2) korzystać z pomocy w podwyższaniu swoich kwalifikacji, bezpłatnego wstępu na imprezy otwarte
organizowane przez Stowarzyszenie oraz urządzeń jakimi dysponuje,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie są zobowiązani:
1) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składkę członkowską, z wyjątkiem członków honorowych.

§ 13

Członkostwo wygasa przez:
1) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
2) skreślenie z listy członków za nieopłacanie składek członkowskich
3) wykluczenie za działalność na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie statutu i decyzji władz Stowarzyszenia,

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych, bądź za czyn
popełniony z niskich pobudek,
5) śmierć członka osoby fizycznej, ustanie działalności członka zbiorowego.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie członków.
2) Zarząd.
3) Komisją Rewizyjna.
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.
§ 15
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 16
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w
sprawach przez nich przedstawionych,
3) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalenie zmian statutu,
5) uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
6) ustalenie wysokości składek członkowskich,
7) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
8) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia,

§ 17

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku, najpóźniej przed
upływem 6 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.
2.O terminie Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia
członków co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane:
1) na mocy uchwały Zarządu,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia otrzymania
wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

1.Walne Zgromadzenie jest zdolne podejmować prawomocne uchwały przy obecności 1/2 (jednej
drugiej) członków, w pierwszym terminie, a w drugim – niezależnie od ilości członków.
2.Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, o ile postanowienia statutu nie
wymagają kwalifikowanej większości.

§ 20

1.Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia, a zarazem władzą naczelną
Stowarzyszenia w okresie między zgromadzeniami.
2.Zarząd składa się z 7 – 11 (od siedmiu do jedenastu) członków i wybiera spośród siebie prezesa, dwóch
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w
liczbie nie przekraczającej 1/3 (jednej trzeciej) ustalonego składu Zarządu.
4.Do reprezentacji Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.
5. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
§ 21

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) ustalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania,
3) wykonania, podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
4) zwoływanie walnych zgromadzeń członków,
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczenie członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.

§ 22

1. Posiedzenie Zarządu odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 4 (czterech) członków Zarządu.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Postanowienie § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24
Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia co
najmniej raz do roku,
2) kontrola opłacania składek członkowskich,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 25
Źródłami tworzenia majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy, spadki,

3) dochody z działalności statutowej,
4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu,
5) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,
6) środki z ofiarności publicznej, w tym zbiórki publiczne,
7) środki przekazane z 1% podatku od osób fizycznych.
§ 26
Stowarzyszeniu zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

§ 27
1.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd.
2.Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
prezes lub wiceprezes

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28
1.Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,
podjętej większością 1/2 (połowy) ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 29

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zadecyduje o
przeznaczeniu majątku i powoła Komisję likwidacyjną.

bottom of page