top of page

REGULAMIN
sprzedaży wejściówek – tzw. CEGIEŁEK
przez Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG

§ 1 Ogólne zasady

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży wejściówek na wydarzenia, nazywanych w dalszej części regulaminu CEGIEŁKAMI.

 2. Sprzedaż i dystrybucję on-line prowadzi Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz z siedzibą w Koszalinie    ul. Grodzka 3, NIP: 669-050-43-12, REGON: 000810673, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128346, Organizacja Pożytku Publicznego.

 3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w ramach sprzedaży on-line są wykorzystywane w celu realizacji zadań określonych w statucie stowarzyszenia, określanego w dalszej części regulaminu jako TEATR.

 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, działalności, ofert specjalnych oraz godzin pracy Biura Teatru publikowane są na stronie www.TeatrDialog.pl

§ 2 Informacje dla osób z niepełnosprawnością

 1. Teatr jest przygotowany na wizyty widzów niepełnosprawnych, w tym także osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 2. Teatr wyposażony jest w udogodnienia architektoniczne umożliwiające poruszanie się na wózku inwalidzkim po widowni sali widowiskowej.

 3. Przed budynkiem Teatru na ulicy Grodzkiej znajdują się miejsca parkingowe, w tym oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 4. Osoby, które potrzebowałyby dodatkowej pomocy, prosimy o kontakt z Biurem minimum 3 dni przed wizytą w Teatrze, w celu omówienia szczegółów.

§ 3 Zakup cegiełek on-line

 1. Zakup cegiełek w systemie elektronicznym oznacza akceptację przez Kupującego regulaminu zakupu on-line za pośrednictwem strony internetowej www.TeatrDialog.pl oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia procedur zakupu określonych na stronie www.TeatrDialog.pl:

  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

  2. wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,

  3. uiszczenia zapłaty za zamówienie przez system płatności,

  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail,

  5. w momencie potwierdzenia przez operatora systemu przyjęcia płatności, na adres e-mailowy wskazany przez Kupującego, przesyłany jest dokument elektroniczny do samodzielnego wydruku. Każda cegiełka zawiera indywidualny kod generowany elektronicznie, znany tylko Kupującemu,

  6. wydrukowania cegiełki po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.

 3. Cegiełki pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.

 4. Zapłata za zamówienie niepotwierdzone przez bank Kupującego w ciągu 60 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 5. Wstęp na Wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu cegiełki i jej weryfikacji.

 6. Kupujący jest odpowiedzialny za stan i bezpieczeństwo cegiełki. Udostępnianie jej osobom trzecim lub przekazywanie numeru zamówienia może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu.

 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia on-line.

 8. Płatności za cegiełki obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

 9. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego.

 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzyma paragonu fiskalnego.

 11. Cena podana przy każdej cegiełce on-line jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 12. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wprowadzenie cen promocyjnych, nie ma wpływu na ceny cegiełek zakupionych przed datą wejścia w życie zmiany cen czy warunków akcji promocyjnej.

 13. Sprzedaż cegiełek w systemie on-line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego Wydarzenia.

 14. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 15. Brak możliwości zakupu cegiełek za pośrednictwem on-line, nie oznacza braku ich w kasie Teatru

   

§ 4 Reklamacje, zwrot i wymiana cegiełek

 1. Zwroty cegiełek w systemie sprzedaży on-line są możliwe wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Teatru - w przypadku odwołania Wydarzenia lub zmiany repertuaru.

 2. Informacje o Wydarzeniach odwołanych oraz o zmianie repertuaru są publikowane na stronie internetowej www.TeatrDialog.pl oraz przekazywane telefonicznie lub na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 3. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, przyjmowanie zwrotów cegiełek oraz dokonywanie zwrotu równowartości ceny odbywać się będzie w terminie 14 dni po odwoływanym Wydarzeniu. Zwrot będzie dokonany w formie gotówkowej w kasie Teatru lub przelewem bankowym. W przypadku zwrotu drogą elektroniczną, należy przesłać cegiełkę on-line:

  1. na adres: S.T.P. DIALOG, ul. Grodzka 3, 75-002 Koszalin

  2. na adres e-mail: biuroteatrudialog@gmail.com oraz dołączyć informację: imię, nazwisko nabywcy lub adres e-mailowy podany  w zamówieniu, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot,

  3. dostarczyć osobiście.

 4.  W przypadku rezygnacji Kupującego nie jest możliwy zwrot cegiełek. Istnieje możliwość przepisania ich na inne Wydarzenie najpóźniej na 3 dni przed danym Wydarzeniem, na które zostały zakupione - w godzinach pracy Biura Teatru

 5. Cegiełki niewykorzystane, które utraciły ważność, nie podlegają zwrotowi.

 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakupu cegiełek na wskazany adres e-mailowy: biuroteatrudialog@gmail.com lub osobiście w godzinach pracy Biura Teatru

§ 5 Ochrona danych osobowych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupujących w procesie sprzedaży on-line jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz z siedzibą w Koszalinie ul. Grodzka 3, NIP: 669-050-43-12, REGON: 000810673, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000128346, Organizacja Pożytku Publicznego.

 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych w procesie sprzedaży on-line jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych wskazanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia (sprzedaży cegiełek on-line) i niezbędnego kontaktu z Kupującym.

 3. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie, a ich przestrzeganie nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba będąca Inspektorem Ochrony Danych, z którą można skontaktować się:

  1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji DIALOG im. Henryki Rodkiewicz z siedzibą    w Koszalinie ul. Grodzka 3, 75-002 Koszalin

  2. e-mailowo pod adresem: biuroteatrudialog@gmail.com

  3. telefonicznie: 94 342-52-96.

 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo:

  1. dostępu do danych osobowych,

  2. do sprostowania (tj. poprawienia) danych osobowych,

  3. do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  6. do przenoszenia danych osobowych do innego Administratora danych.

 5. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Administrator dokłada należytej staranności, aby informacje zawierające dane osobowe były:

  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

  4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi w celu należytego świadczenia usług.

 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

 8. Osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Cegiełki zakupione za pośrednictwem strony internetowej www.TeatrDialog.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane oraz skanowane.

 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za cegiełki uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów on-line. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 4. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołania Wydarzenia, Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie. Dodatkowo informacje o wszelkich zmianach są publikowane na stronie Teatru pod adresem www.TeatrDialog.pl

 5. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie. Prosimy o przybycie do Teatru z wyprzedzeniem.

 6. Cegiełka traci ważność z momentem rozpoczęcia się Wydarzenia. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. W takiej sytuacji Kupującemu nie przysługuję prawo do zwrotu lub wymiany cegiełki.

 7. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

 8. Podczas trwania Wydarzenia obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku.

 9. Na widowni obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

 10. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania pokarmów i napojów.

 11. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń emitujących sygnały dźwiękowe. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach.

 12. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 13. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.TeatrDialog oraz w Biurze Teatru.

   

bottom of page