Protokół z obrad Rady Artystycznej Festiwalu Debiutów w Monodramie „ Strzała Północy 2020”

W dniu 10 października 2020 roku Rada Artystyczna 8.Festiwalu Debiutów w Monodramie „Strzała Północy 2020” w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca)

Agnieszka Przepiórska

Zdzisław Derebecki

Marek Kołowski

po obejrzeniu 6 turniejowych monodramów: 3 z udziałem widowni oraz 3 w wersji audio-video ( z powodu pandemii koronawirusa) postanowiło przyznać:

1. Statuetkę „Strzała Północy 2020” za osobistą wypowiedź artystyczną i odważną formę sceniczną panu Radosławowi Lisowi za choreomonodram pt. „ Don Lis” (nagroda finansowa)

2. Dwie równorzędne nagrody aktorskie za debiut w monodramie przyznano pani Ernestynie Winnickiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie za spektakl „Balkon Goldy” oraz panu Michałowi Breitenwaldowi za spektakl „Witkacy 1939”. ( nagrody finansowe)

3. Rada Artystyczna przyznała wyróżnienie w kategorii debiut dramaturgiczny panu Łukaszowi Staniszewskiemu za tekst do spektaklu „Słoń” w wykonaniu pana Dariusza Siastacza.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu za dostarczenie wielu artystycznych wrażeń w tym szczególnie trudnym czasie pandemii.

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca), Agnieszka Przepiórska, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

Na tym protokół zakończono.

Koszalin,10 października 2020 roku.

Od 7 lat S.T.P. Dialog organizuje KOSZALIŃSKIE OGÓLNOPOLSKIE DNI MONODRAMU - DEBIUTY 'Strzała Północy"

Od tego roku wydarzenie będzie nosić nazwę:

FESTIWAL DEBIUTÓW W MONODRAMIE

"Strzała Północy"

Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie ogłasza, że do 21 sierpnia 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia do turnieju 8. FESTIWALU DEBIUTÓW W MONODRAMIE

„Strzała Północy 2020”.

Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego. Turniej ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.  Mogą brać w nim udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji. Zapraszamy debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.

Poniżej zamieszczamy Regulamin turnieju i link do karty zgłoszenia.

Przedstawienia będzie oceniać jury wyłonione spośród festiwalowych widzów.

Karta Zgłoszenia: 'Strzała Północy 2020'

Dyrektor: Marek Kołowski.

ZGŁOSZENIA  (tylko listownie) należy przesłać do 21 sierpnia 2020 roku na adres organizatora:


Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz
75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3,

tel. (094) 342 52 96.
e-mail: m.kolowski@interia.eu
Z dopiskiem „STRZAŁA PÓŁNOCY 2020”.

Festiwal współfinansowany z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS im. Andrzeja Szczypiorskiego w Warszawie.

 

REGULAMIN TURNIEJU MONODRAMÓW - DEBIUTY


1. Turniej debiutów rozegrany zostanie w dniach 8-11 października 2020 roku na kilku scenach: Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) Pałacu Młodzieży (ul. Bogusława II 2) oraz Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).


2. Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.


3. Turniej debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.


4. W turnieju mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.


5. Do turnieju mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery. Turniej jest miejscem prezentacji monodramów wznowionych.


6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do turnieju przedstawień zakwalifikuje do turnieju: cztery (4) monodramy teatrów dramatycznych, dwa (2) teatrów tańca i dwa (2) monodramy/słuchowiska teatru radiowego.


7. Łączna pula nagród wynosi 5 000 zł.


8. Rada artystyczna ogłosi werdykt po uprzednim zapoznaniu się z oceną jury publiczności i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.


9. Niezależnie werdyktu publicznego rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2020" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.

Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia i nagrania spektaklu na DVD.


11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3 z dopiskiem "Debiuty"


12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.


13. Do 5 września 2020 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.


14. Organizator zapewnia uczestnikom turnieju nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl).


15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników turnieju i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału w turnieju (prócz zwycięzcy), nie otrzymują wynagrodzenia.


16. Zaproszone do turnieju teatry będą pod opieką wolontariuszy.


17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105 - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.

Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania turnieju.
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w turnieju oraz prawo do odwołania turnieju lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w turnieju wyłączone są teatry dziecięce.
22. Profesjonalne jury powołane przez zarząd STP"Dialog" dokona wyboru najlepszego monodramu. Wsparcie programowe festiwalu: Ewa Wycichowska - Polski Teatr Tańca w Poznaniu i Janusz Kukuła - Teatr Polskiego Radia w Warszawie.
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część turnieju. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego turnieju nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.
27. Bieżące informacje o FESTIWALU Monodramu oraz Turnieju Debiutów będą dostępne w biurze organizatora i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 10.00 - 14.00.

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96
m.kolowski@interia.eu